Algemene voorwaarden

1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met GoedeFietsen.nl. 1.2 Door een bestelling te plaatsen bij GoedeFietsen.nl, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van GoedeFietsen.nl zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door GoedeFietsen.nl. GoedeFietsen.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aanvullende voorwaarden aan de levering te verbinden.

3. Prijzen en Betaling 3.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op het moment van bestellen.

4. Levering 4.1 GoedeFietsen.nl streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven levertijd te bezorgen. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding. 4.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

6. Retourneren en Herroepingsrecht 6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. 6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. 6.3 Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan GoedeFietsen.nl te retourneren, conform de door GoedeFietsen.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Garanties en Klachten 7.1 GoedeFietsen.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GoedeFietsen.nl.

8. Aansprakelijkheid 8.1 GoedeFietsen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van GoedeFietsen.nl. 8.2 GoedeFietsen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Overmacht 9.1 GoedeFietsen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

10. Privacy 10.1 GoedeFietsen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

11. Toepasselijk Recht en Geschillen 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GoedeFietsen.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GoedeFietsen.nl is gevestigd.

12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 12.1 GoedeFietsen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Contactgegevens: GoedeFietsen.nl
Adres: [Adresgegevens]
Telefoon: [Telefoonnummer]
E-mail: [E-mailadres]